Het Archief van Gemen

Johan (Jan) van Gemen

Name
Johan (Jan) van Gemen
Given names
Johan (Jan)
Surname
Gemen (Gemen, van)

Johan van Ghemen

Name
Johan van Ghemen
Given names
Johan
Surname
Ghemen (Ghemen, van)
Birthyes

MarriageHilliken NagelsView this family
July 15, 1536
MarriageGriete Goede View this family
yes

Birth of a son
#1
Hendrick van Gemen

Birth of a son
#2
Wessel van Gemen

Event between 1538 and 1544
Citation details: 690-470-8 nrs. 39-51
Text:

blz. 29-a en b. Geen reg.nr.; GI 1870 1172. 1544 aug. 10 en 1538 aug. 29.

Opschrift: Transferirt ut Denssen ader Noirwegens in Duetsche. In de marge: Aengaende Steven Russche den ersten creditor.

Dess bekennen wy Peter Bardtscherer unde Johan Symonssen dat wy hebben gerekent mit Thomas Russen vanwegen des werdigen vaders ertzbisschops Olavi to Dronthen, des ziele Godt gnade, op dat jaer do man screeff m.d.xxxvio , also dat voirbenoembde ertzbisschop Olaeff bleff sculdich Thomas Russen hundert acht ende dartichste halve waghe vischs. Oick Thomas Russe bleeff wNL. rom sculdich deme ertzbisschope Oloff hondert pondt touwes, gelick wy des ertzbisschops Olavi egen besegelde brieff, so Thomas Russche dair op hefft, utwiset unde verclaret tho meerer witschafft, dat wy also mit Thomas Russen vanwegen dess ertzbisschops Olavi gerekent hebben wo voirgescr. steit. Drucke wy onse eigen signeten onder dessen onsen apenen brieff. Datum Bergen Laurentii anno 1544.

Dat originael in Denssen gescreven is die volmechtige willich te presentieren. Opschrift: Copie. In de marge: aengaende Johan van Ghemen den anderen creditoer.

Item dess bekenne ick Peter Barsscheer, dat ick heb ontfangen van Rotke Brinckhoff up des ertzbisschops wegen in’t jair xxxv twee Leidensche laicken, ellick laicken voir xxii wage visch, noch twee Amsterdamse, elck laicken voir xxi wage visch, unde xviii saerdoick, een doick voer iiii wage, facit t’samen 150 wage unde viii wage visch, tot eener tuychnisse it waer is so is dit myn eigen handtscrift und myn marck, tot wetter meer wissen ende wairheit steit so gescreven in syn rekensboick in Lyre, unde ii Berger gulden voir twe kanne basters.

(Het merk van Peter Barsscheer)

Vervolg1: Opschrift: Copie. In de marge: Aengaende vrouwe Ramssen ende Claes Grimberch die iiii creditor.

Voir alsweme dair dese onse apene brief to sien, hoeren edder lesende mach voirkomen, waterleie standes werden und wesens die syn, onsen gnedichsten gnedigen und gunstigen heren und guNL. n vrunden doen kondt unde bekennen wy, Magnus Janssen, canonick, Andriewes Hanssen, burgermeister, und Henrick Engelbrechtssen, buevaget to Bergen in Noirwegen, mit erbidinge unses willigen dienstz unde vrundtlicken gruetes, dat oppe rechtlicke voirderinge Claes Grymberges voir ons syn erschenen die (nieuwe bladzijde) die eerafftigen ende ersamen er. Johan Symonssen und John Symonssen, tuychwerdige vrome luNL. n, unde hebben wy recht is getueget unde ware gemaickt dat enen witlick unde bewust weert dat hoichseliger gNL. chtnisse heer Olaiff Engelbrechtssen, ertzbisschop to Drunthen, by synre gen. levende zeligen huster hilligen dess verstorvene Zweens Scryvers huysfrouwen hindergelaten guNL. re ontfangen, wente he, er. Johan Symonssen opgenant, die selve guNL. rs voirgenanten heren ertzbisschope verhandtrecket unde gelevert hedde, sonder geverde. Unde alse denne billich unde recht is der wairheit tuychnisse und schyn to gevende, wenneer men dairomme behoirlicken ersucht wert, so willen wy deme nae J? allen und eynen iNL. ren die mit onsen brieve besocht werden eine sodane tuychenisse in aller mathen wie bavengescreven voir ons geschien to wesende versekert hebben yn unde uut krafft disses onses apenen briefs, den selvigen wy tot meerer oirkondt mit unseren benNL. n anhangenden zegelen witlicken hebben laten versegelen. Die gescreven am dage Joannis Onthovinge anno etc. viffthien-hondert acht unde druttich. MA inv.nr. 470-8, blz. 32; geen reg.nr.; GI 1870 nr. 1172. 1539 mei 24.

Mynenn vruntlykenn ghruth thovoren. Ersame, leve Johan, do ich juu vruntlykenn to weten dat ich hebbe entfangen ii breffne de gy my thoschreven hebben. Dat ene was geschreven des sondages naa Paschen unde dat ander des sondages vor Mydfasten. De kregh ick beyde viii dage vor Pinxter umme dat soelver, golth unde clenodie, dat her Nigels Lückkes kynder to kompt, dat de archebiscop leth naa sich bynnen Deventher, dath ich scholde juu unde Johan Draken vulmacht senden umme dat sulve guth, nu sende ich juu de fulmacht. Ick hebbe och gekregen meysther Nicolaes secretarius breff unde he schreff my to umme enen concept de ich ein soelde senden unde de sulve concept is my van den henden kamen umme dat recht to irfarende. Darinne, leve Johan, ys myn beger dat gy unde Johan Drake wolde forhandelen myth meysther Nicolao isset sake dat gy dat sulve gud nicht uthkrigen konde sonder dat gy der concept hebben, dat meister Nicholaus wolde my enen ander concept recht in syn form maken unde senden, so wolde ich den besegelen edder enen ander dar na skryven lathen ende juu anden henden senden. Wat dat juu kostet wyll ich juu weddergeven wen gy to Bergen komen unde ich hebbe meyster Nicolao toschreven dat he nicht schal dat sulveste gut van sich lathen er he myn breff unde segel krigt vor sich offte welcke ander den kynderen frunde were de dat uth nemen wolden wente her Nigelses kynder synt by my unde synt myne dochter kynder. Darumme, leve Johan, doeth Vervolg2: , leve Johan, doeth juuen vliticheyt daran als myn love an juu is. Ich wyll juu fry holden unde sc---- vor alle man ? de dar up spreken konne. Och schrive gy dat ich schol---- broder Lambert van Halteren behelpelich syn myt watman, botter unde ander ware. Dat wyll ich gerne doen umme juuent wyllen wen ich to Bergen kame. Nu umme Sunte Johanns tijd gNL. ncke ick to Bergen myth der hulpe Gades wat ick umme juwenth wyllen doen kan. Dat wol gedaen is do ich altijd gerne. Hy(er)mNL. deme almechtigen Gade bevalen to allen tyden. Datum Konicksem by Tonsberch anno Domini 1539 Pinxte avonth.

Ingerth Ottedochter her Nigels Hynricksons naa leversche.

Quality of data: primary evidence
Zaken dedingsliNL. n 1539
Citation details: 0722, 27a
Text:

Huwelijkse voorwaarden tussen Berndt Kusers en Margarete Munters als onderhandelingsresultaat van de dedingsliNL. n Garith Bremer, Jan van Voorthuysen, Jan Koester en Jan van Gemen Noot:

dedingsliNL. n waren door hun opdrachtgevers gemachtigd om door deding (dading of arbitrage) tot contracten of beslechting van geschillen tussen partijen te komen, zonder inschakeling van een gericht of schepenbank.

Quality of data: primary evidence
Schepenzaken April 18, 1543
Citation details: 0767, 977-HG
Text:

Derick van Kuender en Johan van Gemen Schepenen doen kond, dat Derick van Auerenck en Clementz zijne vrouw aan Mr. Gerit Weuell Provisor verkocht hebben ten behoeve van het Heilige Geest of Groote Gasthuis eene jaarrente van 5 gouden R. gl. uit een erve en huis in de Groote Overstraat, tusschen Berent van Hengele en de erfg. van Rotger Kairman, nu behoorende aan Derick van Eenschoten, krachtens 3 Schepenbrieven bezegeld a. door Roleff van Twickell en Bruijn Andriessen op dingsd. na Jubilate 1458; b. door Johan van Lair en Johan Marckquart op Maandag na kruisvinding 1449; c. door Willem ten Colcke en Engbert Eskens op S. Jacob 1445; benevens een jaarrente van 1 gouden R. gl. uit een erve en huis in de Assenstraat, tusschen Tijss Schulle en wijlen Martten van Lijth, nu Peter Doijs, krachtens 3 Schepenbrieven bezegeld a. door Willem tho Auerenck en Johan Ruijtenberch op S. Peter en Pauls avond 1463; b. door Hermen Luloffz en Gert Krijth Willemsz op Vrijdag na S. mathias 1508; c. door Heman Luloffz en Johan die RoNL. op Assumptio Mariae 1514; alle welke brieven bij den verkoop overgegeven zijn, en welke rente zal strekken voor "laicken treipen" om de armen mNL. te kleNL. n, daar zij aangekocht is uit de afgeloste penningen eener rente uit een erve en huis in de Papenstraat, behoorende aan de S. Catharinen-vicarie, alles met consent des Capittels en der Provisoren van den Raad. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Aankoop huizen
Koop verkoop
April 31, 1544
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 982-VG
Text:

Lambert van Bulderen en Johan Draike Schepenen verklaren, dat Derick van Auerenck, Peter Doijss en Henrick van Merckell, als Kerkmeesters van S. Lebuinuskerk, namens de kerk aan Johan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht hebben een erve en huis van 2 woningen in het Achterkerspel, strekkende achter aan hunne weer en gelegen tusschen het huis van Johan Hopendall en een huis van de kerk. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Aankoop aandelen December 29, 1544
Citation details: Deventer, 0690, inv. 1.01.2. nr. 11-1
Text:

Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad verklaren dat Johan van Ghemen enerzijds en Rutger Brinckhoff anderzijds overeengekomen zijn dat Rutger verkoopt aan Johan zijn gehele aandeel in hun beider handelsonderneming in Bergen (Noorwegen), waarbij het gaat om geld, goederen, vorderingen, huisraad enz., alles wat hun beider werknemer Hans Flogel tot nu toe beheerd heeft, voor de somma van 1475 goud gulden, te betalen in vier termijnen van elk 368,5 goud gulden en een oort, te betalen vier jaar lang op Pasen, te beginnen met Pasen 1545 en te eindigen met Pasen 1548. Concept, 1544 december 29

Quality of data: primary evidence
Aankoop huis
Koop verkoop
July 17, 1545
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 986-VG
Text:

Johan Luessen en Johan Dornebuss Schepenen verklaren, dat Engbert Boedinck aan Jan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht heeft een erve en huis in de Noordenbergstraat, tusschen Johan Hoependael en Bernt Gansespit, waaruit S. Augustinus-altaar 4 ggl., Jan van Kuenre 21/2 ggl., Derick van Nergena 11/2 gl., de Kerkmeesters 3 ggl. en Lambert Real 5 ggl. per jaar hebben. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Schepen zaken December 10, 1545
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 988-HG
Text:

Frans Wijntgens en Johan van Gemen, Schepenen, doen kond, dat Johan ter Poirten en Catharina diens vrouw aan Mr. Gerith Weuell, als Provisor van het H.G., verkocht hebben 1/2 gouden R. gl. per jaar uit hun erve en huis in de Bisschopstraat tusschen Claes tho Harckel en Paissche Schomaicker, waaruit eerst de Kerkmeesters van S. Lebuinuskerk 3 Andreas gl., het Heilige Geest of Groote Gasthuis 2 Arnh. gl. en Peter Doijss 2 Arnh. gl. per jaar hebben. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Event
Regest
June 18, 1548
Citation details: Toegang 0690, Inv.nr. 470-3, Regest 377b; GI 1870 nr. 1172,Toegang 3000, Transcriptie 64
Text:

Wy burgermeisteren, Scepenen ende Raidt der stadt Deventer doen kondt ende certificieren mitter waerheit, apenbair in ende vermitz dessen onssen apenen besegelden brieff, dat op dach van huyden voir ons in eigener personen gecomen synnen onse mNL. raitz vrundt Johan van Ghemen, Steven Russche, Gert Pill, Henrick Dorre, alse momber der nagelaten voirkinderen van salige Johan Berntssen, Gertruycken, echte huysfrouw, Weynolt Remmeltzen in afwesen oirs mans mit Derick Verheiden, oeren gecaren momber, ende Evert to Harckel, beide vanwegen der weduwen van Jan Ram, ende hebben sampt ende ellick bisonders vollecomelicken mechtich gemaict ende macht gegeven magistro Nicolao Verheiden, onsen secretario, van oerer aller wegen, in tho maenen, opt’boeren ende of’t van noNL. n were mitten rechten int’wynnen, alle alsodane schulden ende penninghen alse sy sampt ende ellick bisonders, nae vermoegen oeren bewiss, ‘twelck die secretarius vurs. dair van vertonende sall werden, ten achteren synnen by wylen heren Oleff, eertzbisschop van Dronthen eirlitz gewest. Ende om die selve oire schulden mit rechte te sprecken ende to erforderen, alst opten plaitzen gewoentlicken sall syn dair die selve secretarius enige guderen by den vurs. eertzbisschop nagelaten, becomen ende vinden sall moegen, van all syn ontfangen ende opboeren quittantie t’geven ende voirt in als hyermNL. omt’gaen t’doen ende t’laiten allet ghene sy constituanten doen ende laiten solden moegen ofte sy ter plaitzen tegenwordich weren ende selvest dNL. n, gelaiffden voirt, sampt ende ellick bisonders, stNL. , vast ende onverbreckelicken t’holden t’allen tiden alleth ghene by onsen secretarium, oiren volmechtigen vurs., hier inne gedaen ende gelaiten sall werden in vrundtschap ader mith rechte. Sonder argelist. Oirkondt ‘sbrieffs mit onsser stadt zegell besegelt. Gegeven in den jair onss Heren dusent viffhondert acht ende viertich opten achtiensten dach Juny.

Quality of data: primary evidence
Ordonnantie
Ordonnantie op het nieuwe stads vleeshuis
between 1547 and 1548
Citation details: Toegang 0690, Inv.nr. 308-1 & Toegang 2000, 375a
Text:

Aldus besloten ende verkundiget op maenendach nae Palmdach. Anno etc. soeven ende viertich. Burgermeisteren ynder tydt Gerth Zwaeffken ende Jan van Gemen.

De slotdatering luidt: 'Aldus geslotenn, geordonneert ende gepassiert by scepenen ende raedt der stadt Deventer, up denn acht ende twintichsten dach Martii. Anno etc. acht ende virtich. Burgermeisterenn ynder tyt Derick ten Stalle ende Gerth vann Wenckem.'

Quality of data: primary evidence
Ontvangst penningen
Vermelding
June 14, 1557
Citation details: 0767-1056
Text:

Arendt van Aldenijel en Henrick Voet, Schepenen, verklaren, dat Heer Dirick van Wezeke en Aerndt Kistemaicker, als gemagtigden van Lambert van Wezeke en Aerndt ook voor zich zelven, aan Thonis Voet en Anna diens huisvrouw verkocht hebben het erve en huis gelegen voor de Bergpoort, tusschen Vrouw Klocken en den rooden leeuw, behoudende de Kerkmeesters op den berg daaruit 8 ggl., St. Lebuinuskerk 1 ggl., St. Augustinusgilde 11/2 ggl. en Johan van Ghemen 2 ggl. Met 2 gave Schepenzegels., 1557. Junij 14

Quality of data: primary evidence
Death of a motherLutgera van Keppel tot 't Loon
between 1570 and 1571

Death of a fatherArendt van Gemen
1581
Verkoop
Akte van verkoop
February 21, 1599
Citation details: 0768-187
Text:

Akte van verkoop door Berend van Voerst aan GoNL. , weduwe van Johan van Ghemen, van een rente van een rente van 3 gouden Rijnse guldens uit zijn huis en erf in de Bagijnenstraat, gelegen tussen enerzijds een huis en erf van het Stappenconvent en anderzijds een huis van Johan Koster, in leven kameraar, 1559 NB: 1559 feb 21. Met de zegels van Claes Girinck en Herman van Mouwick, schepenen. In dorso: uth joffer Oldeneels hus genoempt de Olde Lombert

Quality of data: primary evidence
Death of a sonHendrick van Gemen
after 1624

Birth of a son
#3
Johannes van Gemen
1642
Baptism of a sonJohannes van Gemen
September 7, 1642
Note: Katholiek
Birth of a daughter
#4
Anna van Gemen
April 3, 1648
Birth of a daughter
#5
Adelgunde van Gemen
April 3, 1648
Baptism of a daughterAnna van Gemen
April 3, 1648
Note: Katholiek
Christening of a daughterAnna van Gemen
April 3, 1648
Baptism of a daughterAdelgunde van Gemen
April 3, 1648
Birth of a daughter
#6
Mechtildis van Gemen
June 11, 1649
Deathyes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
sister
Family with Hilliken Nagels - View this family
himself
wife
Marriage: July 15, 1536DE. Rees
son
son
6 years
daughter
daughter
14 months
daughter
son
Family with Griete Goede - View this family
himself
wife
Marriage:

EventNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 690-470-8 nrs. 39-51
Text:

blz. 29-a en b. Geen reg.nr.; GI 1870 1172. 1544 aug. 10 en 1538 aug. 29.

Opschrift: Transferirt ut Denssen ader Noirwegens in Duetsche. In de marge: Aengaende Steven Russche den ersten creditor.

Dess bekennen wy Peter Bardtscherer unde Johan Symonssen dat wy hebben gerekent mit Thomas Russen vanwegen des werdigen vaders ertzbisschops Olavi to Dronthen, des ziele Godt gnade, op dat jaer do man screeff m.d.xxxvio , also dat voirbenoembde ertzbisschop Olaeff bleff sculdich Thomas Russen hundert acht ende dartichste halve waghe vischs. Oick Thomas Russe bleeff wNL. rom sculdich deme ertzbisschope Oloff hondert pondt touwes, gelick wy des ertzbisschops Olavi egen besegelde brieff, so Thomas Russche dair op hefft, utwiset unde verclaret tho meerer witschafft, dat wy also mit Thomas Russen vanwegen dess ertzbisschops Olavi gerekent hebben wo voirgescr. steit. Drucke wy onse eigen signeten onder dessen onsen apenen brieff. Datum Bergen Laurentii anno 1544.

Dat originael in Denssen gescreven is die volmechtige willich te presentieren. Opschrift: Copie. In de marge: aengaende Johan van Ghemen den anderen creditoer.

Item dess bekenne ick Peter Barsscheer, dat ick heb ontfangen van Rotke Brinckhoff up des ertzbisschops wegen in’t jair xxxv twee Leidensche laicken, ellick laicken voir xxii wage visch, noch twee Amsterdamse, elck laicken voir xxi wage visch, unde xviii saerdoick, een doick voer iiii wage, facit t’samen 150 wage unde viii wage visch, tot eener tuychnisse it waer is so is dit myn eigen handtscrift und myn marck, tot wetter meer wissen ende wairheit steit so gescreven in syn rekensboick in Lyre, unde ii Berger gulden voir twe kanne basters.

(Het merk van Peter Barsscheer)

Vervolg1: Opschrift: Copie. In de marge: Aengaende vrouwe Ramssen ende Claes Grimberch die iiii creditor.

Voir alsweme dair dese onse apene brief to sien, hoeren edder lesende mach voirkomen, waterleie standes werden und wesens die syn, onsen gnedichsten gnedigen und gunstigen heren und guNL. n vrunden doen kondt unde bekennen wy, Magnus Janssen, canonick, Andriewes Hanssen, burgermeister, und Henrick Engelbrechtssen, buevaget to Bergen in Noirwegen, mit erbidinge unses willigen dienstz unde vrundtlicken gruetes, dat oppe rechtlicke voirderinge Claes Grymberges voir ons syn erschenen die (nieuwe bladzijde) die eerafftigen ende ersamen er. Johan Symonssen und John Symonssen, tuychwerdige vrome luNL. n, unde hebben wy recht is getueget unde ware gemaickt dat enen witlick unde bewust weert dat hoichseliger gNL. chtnisse heer Olaiff Engelbrechtssen, ertzbisschop to Drunthen, by synre gen. levende zeligen huster hilligen dess verstorvene Zweens Scryvers huysfrouwen hindergelaten guNL. re ontfangen, wente he, er. Johan Symonssen opgenant, die selve guNL. rs voirgenanten heren ertzbisschope verhandtrecket unde gelevert hedde, sonder geverde. Unde alse denne billich unde recht is der wairheit tuychnisse und schyn to gevende, wenneer men dairomme behoirlicken ersucht wert, so willen wy deme nae J? allen und eynen iNL. ren die mit onsen brieve besocht werden eine sodane tuychenisse in aller mathen wie bavengescreven voir ons geschien to wesende versekert hebben yn unde uut krafft disses onses apenen briefs, den selvigen wy tot meerer oirkondt mit unseren benNL. n anhangenden zegelen witlicken hebben laten versegelen. Die gescreven am dage Joannis Onthovinge anno etc. viffthien-hondert acht unde druttich. MA inv.nr. 470-8, blz. 32; geen reg.nr.; GI 1870 nr. 1172. 1539 mei 24.

Mynenn vruntlykenn ghruth thovoren. Ersame, leve Johan, do ich juu vruntlykenn to weten dat ich hebbe entfangen ii breffne de gy my thoschreven hebben. Dat ene was geschreven des sondages naa Paschen unde dat ander des sondages vor Mydfasten. De kregh ick beyde viii dage vor Pinxter umme dat soelver, golth unde clenodie, dat her Nigels Lückkes kynder to kompt, dat de archebiscop leth naa sich bynnen Deventher, dath ich scholde juu unde Johan Draken vulmacht senden umme dat sulve guth, nu sende ich juu de fulmacht. Ick hebbe och gekregen meysther Nicolaes secretarius breff unde he schreff my to umme enen concept de ich ein soelde senden unde de sulve concept is my van den henden kamen umme dat recht to irfarende. Darinne, leve Johan, ys myn beger dat gy unde Johan Drake wolde forhandelen myth meysther Nicolao isset sake dat gy dat sulve gud nicht uthkrigen konde sonder dat gy der concept hebben, dat meister Nicholaus wolde my enen ander concept recht in syn form maken unde senden, so wolde ich den besegelen edder enen ander dar na skryven lathen ende juu anden henden senden. Wat dat juu kostet wyll ich juu weddergeven wen gy to Bergen komen unde ich hebbe meyster Nicolao toschreven dat he nicht schal dat sulveste gut van sich lathen er he myn breff unde segel krigt vor sich offte welcke ander den kynderen frunde were de dat uth nemen wolden wente her Nigelses kynder synt by my unde synt myne dochter kynder. Darumme, leve Johan, doeth Vervolg2: , leve Johan, doeth juuen vliticheyt daran als myn love an juu is. Ich wyll juu fry holden unde sc---- vor alle man ? de dar up spreken konne. Och schrive gy dat ich schol---- broder Lambert van Halteren behelpelich syn myt watman, botter unde ander ware. Dat wyll ich gerne doen umme juuent wyllen wen ich to Bergen kame. Nu umme Sunte Johanns tijd gNL. ncke ick to Bergen myth der hulpe Gades wat ick umme juwenth wyllen doen kan. Dat wol gedaen is do ich altijd gerne. Hy(er)mNL. deme almechtigen Gade bevalen to allen tyden. Datum Konicksem by Tonsberch anno Domini 1539 Pinxte avonth.

Ingerth Ottedochter her Nigels Hynricksons naa leversche.

Quality of data: primary evidence
Zaken dedingsliNL. nNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0722, 27a
Text:

Huwelijkse voorwaarden tussen Berndt Kusers en Margarete Munters als onderhandelingsresultaat van de dedingsliNL. n Garith Bremer, Jan van Voorthuysen, Jan Koester en Jan van Gemen Noot:

dedingsliNL. n waren door hun opdrachtgevers gemachtigd om door deding (dading of arbitrage) tot contracten of beslechting van geschillen tussen partijen te komen, zonder inschakeling van een gericht of schepenbank.

Quality of data: primary evidence
SchepenzakenNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0767, 977-HG
Text:

Derick van Kuender en Johan van Gemen Schepenen doen kond, dat Derick van Auerenck en Clementz zijne vrouw aan Mr. Gerit Weuell Provisor verkocht hebben ten behoeve van het Heilige Geest of Groote Gasthuis eene jaarrente van 5 gouden R. gl. uit een erve en huis in de Groote Overstraat, tusschen Berent van Hengele en de erfg. van Rotger Kairman, nu behoorende aan Derick van Eenschoten, krachtens 3 Schepenbrieven bezegeld a. door Roleff van Twickell en Bruijn Andriessen op dingsd. na Jubilate 1458; b. door Johan van Lair en Johan Marckquart op Maandag na kruisvinding 1449; c. door Willem ten Colcke en Engbert Eskens op S. Jacob 1445; benevens een jaarrente van 1 gouden R. gl. uit een erve en huis in de Assenstraat, tusschen Tijss Schulle en wijlen Martten van Lijth, nu Peter Doijs, krachtens 3 Schepenbrieven bezegeld a. door Willem tho Auerenck en Johan Ruijtenberch op S. Peter en Pauls avond 1463; b. door Hermen Luloffz en Gert Krijth Willemsz op Vrijdag na S. mathias 1508; c. door Heman Luloffz en Johan die RoNL. op Assumptio Mariae 1514; alle welke brieven bij den verkoop overgegeven zijn, en welke rente zal strekken voor "laicken treipen" om de armen mNL. te kleNL. n, daar zij aangekocht is uit de afgeloste penningen eener rente uit een erve en huis in de Papenstraat, behoorende aan de S. Catharinen-vicarie, alles met consent des Capittels en der Provisoren van den Raad. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Aankoop huizenNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 982-VG
Text:

Lambert van Bulderen en Johan Draike Schepenen verklaren, dat Derick van Auerenck, Peter Doijss en Henrick van Merckell, als Kerkmeesters van S. Lebuinuskerk, namens de kerk aan Johan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht hebben een erve en huis van 2 woningen in het Achterkerspel, strekkende achter aan hunne weer en gelegen tusschen het huis van Johan Hopendall en een huis van de kerk. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Aankoop aandelenNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: Deventer, 0690, inv. 1.01.2. nr. 11-1
Text:

Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raad verklaren dat Johan van Ghemen enerzijds en Rutger Brinckhoff anderzijds overeengekomen zijn dat Rutger verkoopt aan Johan zijn gehele aandeel in hun beider handelsonderneming in Bergen (Noorwegen), waarbij het gaat om geld, goederen, vorderingen, huisraad enz., alles wat hun beider werknemer Hans Flogel tot nu toe beheerd heeft, voor de somma van 1475 goud gulden, te betalen in vier termijnen van elk 368,5 goud gulden en een oort, te betalen vier jaar lang op Pasen, te beginnen met Pasen 1545 en te eindigen met Pasen 1548. Concept, 1544 december 29

Quality of data: primary evidence
Aankoop huisNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 986-VG
Text:

Johan Luessen en Johan Dornebuss Schepenen verklaren, dat Engbert Boedinck aan Jan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht heeft een erve en huis in de Noordenbergstraat, tusschen Johan Hoependael en Bernt Gansespit, waaruit S. Augustinus-altaar 4 ggl., Jan van Kuenre 21/2 ggl., Derick van Nergena 11/2 gl., de Kerkmeesters 3 ggl. en Lambert Real 5 ggl. per jaar hebben. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
Schepen zakenNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0767 Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer 1.2.4. nr. 988-HG
Text:

Frans Wijntgens en Johan van Gemen, Schepenen, doen kond, dat Johan ter Poirten en Catharina diens vrouw aan Mr. Gerith Weuell, als Provisor van het H.G., verkocht hebben 1/2 gouden R. gl. per jaar uit hun erve en huis in de Bisschopstraat tusschen Claes tho Harckel en Paissche Schomaicker, waaruit eerst de Kerkmeesters van S. Lebuinuskerk 3 Andreas gl., het Heilige Geest of Groote Gasthuis 2 Arnh. gl. en Peter Doijss 2 Arnh. gl. per jaar hebben. Met de zegels der Schepenen

Quality of data: primary evidence
EventNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: Toegang 0690, Inv.nr. 470-3, Regest 377b; GI 1870 nr. 1172,Toegang 3000, Transcriptie 64
Text:

Wy burgermeisteren, Scepenen ende Raidt der stadt Deventer doen kondt ende certificieren mitter waerheit, apenbair in ende vermitz dessen onssen apenen besegelden brieff, dat op dach van huyden voir ons in eigener personen gecomen synnen onse mNL. raitz vrundt Johan van Ghemen, Steven Russche, Gert Pill, Henrick Dorre, alse momber der nagelaten voirkinderen van salige Johan Berntssen, Gertruycken, echte huysfrouw, Weynolt Remmeltzen in afwesen oirs mans mit Derick Verheiden, oeren gecaren momber, ende Evert to Harckel, beide vanwegen der weduwen van Jan Ram, ende hebben sampt ende ellick bisonders vollecomelicken mechtich gemaict ende macht gegeven magistro Nicolao Verheiden, onsen secretario, van oerer aller wegen, in tho maenen, opt’boeren ende of’t van noNL. n were mitten rechten int’wynnen, alle alsodane schulden ende penninghen alse sy sampt ende ellick bisonders, nae vermoegen oeren bewiss, ‘twelck die secretarius vurs. dair van vertonende sall werden, ten achteren synnen by wylen heren Oleff, eertzbisschop van Dronthen eirlitz gewest. Ende om die selve oire schulden mit rechte te sprecken ende to erforderen, alst opten plaitzen gewoentlicken sall syn dair die selve secretarius enige guderen by den vurs. eertzbisschop nagelaten, becomen ende vinden sall moegen, van all syn ontfangen ende opboeren quittantie t’geven ende voirt in als hyermNL. omt’gaen t’doen ende t’laiten allet ghene sy constituanten doen ende laiten solden moegen ofte sy ter plaitzen tegenwordich weren ende selvest dNL. n, gelaiffden voirt, sampt ende ellick bisonders, stNL. , vast ende onverbreckelicken t’holden t’allen tiden alleth ghene by onsen secretarium, oiren volmechtigen vurs., hier inne gedaen ende gelaiten sall werden in vrundtschap ader mith rechte. Sonder argelist. Oirkondt ‘sbrieffs mit onsser stadt zegell besegelt. Gegeven in den jair onss Heren dusent viffhondert acht ende viertich opten achtiensten dach Juny.

Quality of data: primary evidence
OrdonnantieNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: Toegang 0690, Inv.nr. 308-1 & Toegang 2000, 375a
Text:

Aldus besloten ende verkundiget op maenendach nae Palmdach. Anno etc. soeven ende viertich. Burgermeisteren ynder tydt Gerth Zwaeffken ende Jan van Gemen.

De slotdatering luidt: 'Aldus geslotenn, geordonneert ende gepassiert by scepenen ende raedt der stadt Deventer, up denn acht ende twintichsten dach Martii. Anno etc. acht ende virtich. Burgermeisterenn ynder tyt Derick ten Stalle ende Gerth vann Wenckem.'

Quality of data: primary evidence
Ontvangst penningenNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0767-1056
Text:

Arendt van Aldenijel en Henrick Voet, Schepenen, verklaren, dat Heer Dirick van Wezeke en Aerndt Kistemaicker, als gemagtigden van Lambert van Wezeke en Aerndt ook voor zich zelven, aan Thonis Voet en Anna diens huisvrouw verkocht hebben het erve en huis gelegen voor de Bergpoort, tusschen Vrouw Klocken en den rooden leeuw, behoudende de Kerkmeesters op den berg daaruit 8 ggl., St. Lebuinuskerk 1 ggl., St. Augustinusgilde 11/2 ggl. en Johan van Ghemen 2 ggl. Met 2 gave Schepenzegels., 1557. Junij 14

Quality of data: primary evidence
VerkoopNL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1018, Deventer
Citation details: 0768-187
Text:

Akte van verkoop door Berend van Voerst aan GoNL. , weduwe van Johan van Ghemen, van een rente van een rente van 3 gouden Rijnse guldens uit zijn huis en erf in de Bagijnenstraat, gelegen tussen enerzijds een huis en erf van het Stappenconvent en anderzijds een huis van Johan Koster, in leven kameraar, 1559 NB: 1559 feb 21. Met de zegels van Claes Girinck en Herman van Mouwick, schepenen. In dorso: uth joffer Oldeneels hus genoempt de Olde Lombert

Quality of data: primary evidence
EventBriefwisseling 1538-1544 betreffende Noorse bezittingen
Format: application/pdf
File size: 7,658 KB
Type: Document
Zaken dedingsliNL. nHuwelijkse voorwaarden tussen Berndt Kusers en Margarete Munters als onderhandelingsresultaat van de dedingslieden Garith Bremer, Jan van Voorthuysen, Jan Koester en Jan van Gemen, pinksteren 1539Huwelijkse voorwaarden tussen Berndt Kusers en Margarete Munters als onderhandelingsresultaat van de dedingslieden Garith Bremer, Jan van Voorthuysen, Jan Koester en Jan van Gemen, pinksteren 1539
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,920 × 2,560 pixels
File size: 1,622 KB
Type: Certificate
SchepenzakenSchepenzaken met Johan van Gemen 1543Schepenzaken met Johan van Gemen 1543
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,920 × 2,560 pixels
File size: 1,409 KB
Type: Certificate
Aankoop huizenVerkoop huizen aan Johan van Gemen en diens vrouw Griete, 31-4-1544Verkoop huizen aan Johan van Gemen en diens vrouw Griete, 31-4-1544
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,560 × 1,920 pixels
File size: 1,255 KB
Type: Certificate
Aankoop aandelenAkte van aankoop van aandelen in een handelsonderneming in Bergen, Noorwegen door Johan van Ghemen, 29-12-1544Akte van aankoop van aandelen in een handelsonderneming in Bergen, Noorwegen door Johan van Ghemen, 29-12-1544
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,920 × 7,680 pixels
File size: 4,286 KB
Type: Certificate
Aankoop huisJohan Luessen en Johan Dornebuss Schepenen verklaren, dat Engbert Boedinck aan Jan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht heeft een erve en huis in de Noordenbergstraat dd. 17-7-1545Johan Luessen en Johan Dornebuss Schepenen verklaren, dat Engbert Boedinck aan Jan van Gemen en Griete diens vrouw verkocht heeft een erve en huis in de Noordenbergstraat dd. 17-7-1545
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,560 × 1,920 pixels
File size: 1,288 KB
Type: Certificate
Schepen zakenSchepenzaken met Johan van Gemen, 10-12-1545Schepenzaken met Johan van Gemen, 10-12-1545
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,560 × 1,920 pixels
File size: 1,322 KB
Type: Certificate
EventStukken betreffende de bij schepenen en raad van verschillende zijden ingediende aanspraken op de goederen, door Olaf, aartsbisschop van Trontheim, bij zijn vlucht uit Noorwegen meegenomen en binnen Deventer in bewaring gegeven, 1536-1548Stukken betreffende de bij schepenen en raad van verschillende zijden ingediende aanspraken op de goederen, door Olaf, aartsbisschop van Trontheim, bij zijn vlucht uit Noorwegen meegenomen en binnen Deventer in bewaring gegeven, 1536-1548
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,904 × 3,455 pixels
File size: 4,560 KB
Type: Certificate
OrdonnantieOrdonnantie op het nieuwe stads vleeshuis, burgemeester Jan van Gemen dd. 1547Ordonnantie op het nieuwe stads vleeshuis, burgemeester Jan van Gemen dd. 1547
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,768 × 4,870 pixels
File size: 3,884 KB
Type: Certificate
Ontvangst penningenOntvangst penningen door Johan van Ghemen dd. 14-6-1557Ontvangst penningen door Johan van Ghemen dd. 14-6-1557
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,560 × 1,920 pixels
File size: 1,263 KB
Type: Certificate
VerkoopAkte van verkoop door Berend van Voerst aan Goede, weduwe van Johan van GhemenAkte van verkoop door Berend van Voerst aan Goede, weduwe van Johan van Ghemen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,560 × 1,920 pixels
File size: 1,271 KB
Type: Certificate